You dont have javascript enabled! Please enable it! پیگمنت ضدخوردگی - ویستا پلیمر پارس

ویستا پلیمر پارس

بازرگانی و تولید محصولات پلیمری

ویستا پلیمر پارس

بازرگانی و تولید محصولات پلیمری

پیگمنت ضدخوردگی

رنگدانه سفید ۳۲  روی ارتو فسفات Zn۳(PO۴)۲ . ۲H۲O

استفاده از زینک فسفات به عنوان رنگدانه ضد خوردگی، نخستین بار توسط باراکلا Barraclough و هاریسون Harrison در اواسط دهه ۱۹۶۰ پیشنهاد شد. دیگر پژوهشگران، حفاظت آهن و فولاد را با استفاده از رنگ های بر پایه زینک فسفات تأیید کردند. پیشنهاد شده است سازوکاری که زینک فسفات به عنوان رنگدانه ضدخوردگی عمل کند، از طریق فرایندهای زیر صورت می گیرد: کاهش سرعت نفوذ یونهای آلومینیوم از درون فیلم رنگ، فسفاتی کردن و یا اثر ناپذیرسازی سطح فلز، واکنش با اسیدهای جوی که زینک فسفات را به گونه های محلول تر تبدیل می کند و بالاخره تعویض یون یا گروههای کربوکسیل موجود در پلیمر.

در مناطق صنعتی که باران اسیدی می بارد (قدرت اسیدی حدود ۴) زینک فسفات به مونوهیدروژن فسفات که انحلال پذیری بیشتری دارد تبدیل می شود:

Zn۳ (PO۴)۲ + H۲SO۳ → ۲ZnHPO۴ + ZnSO۳

نمک اسیدی اخیر ممکن است با سطح آهن واکنش داده و نمک خنثی تولید کند.

۶ZnHPO۴ + ۳Fe → ۲Zn۳ (PO۴)۲ + Fe۳ (PO۴)۲ + ۳H۲

و یون های سولفید ممکن است به یونهای سولفید و یا دی تیونیت کاهش داده شوند. روی سولفیت، در مجاورت اکسیژن به سولفات روی اکسید شده و فروفسفات یه فریک فسفات تبدیل خواهد شد.

خواص ضدخوردگی زینک فسفات به مناطقی محدود می شود که آلودگی اسیدی در آنجا زیاد بوده و قدرت اسیدی باران دست کم ۴ است. در شرایطی که قدرت اسیدی باران ۵ و یا بیشتر است مانند مناطق دریایی و روستایی، زینک فسفات به عنوان یک صافی خنثی عمل می کند و اهمیت آن به عنوان یک ضد خورنده کم است.

با آنکه زینک فسفات سالیان دراز در اروپا به طور گسترده به عنوان رنگدانۀ بازدارنده مصرف می شود، در ایلات متحده، تنها اخیرا ً مصرف آن رواج یافته است. خواص فیزیکی شاخص آن عبارتند از:

چگالی                    ۳.۲

جذب روغن              ۲۵

انحلال پذیری در آب    ۰.۰۱% ˂

PH                       ۷.۵

رنگ                     سفید

با آنکه سازوکار حفاظتی رنگدانه به درستی شناخته نشده، به نظر می رسد به سه روش، مانع خوردگی، می شود. اول، ممکن است با دادن یون فسفات از فلزات آهنی حفاظت نماید. دوم، ممکن است رنگدانه های زینک فسفات فیلم محافظی روی آند به وجود بیاورند. سوم، یونهای روی وقتی با سیستم های رزین روغنی همراه شوند عصارۀ بازدارندۀ آبی تولید می کنند.

ممکن است آب نمک و رطوبت زیاد بر عملکرد رنگدانه، تأثیر منفی بگذارند. این پدیده، احتمالا ً، عملکرد نسبتا ضعیف زینک فسفات در افشاندن نمک و سایر آزمونهای تسریع شده را توضیح می دهد. با این حال، تاریخچۀ عملکرد واقعا مؤثر این ماده ثبت شده است.

احتمالا ً، زینک فسفات پرمصرف ترین رنگدانه بازدارندۀ عاری از سرب و کرومات است. بدون شک این امر ناشی از رضایت بخش بودن آن در فرمولبندی است. از آنجا که واکنش پذیری و حل شوندگی زینک فسفات کم است، می تواند در تعدادی از سیستم های رزینی که در آن بسیاری از مواد غیر رسمی قلیایی تر دچار مشکلات پایداری اند، به کار برد. بعضی از این سیستم ها، عبارت اند از: آلکیدهای با عدد اسیدی زیاد، سیستم های با پخت کوره ای کاتالیز شده با اسید، رقیق شونده با آب و رزین های کارا.

مقدار مصرف شاخص در پوششهای نگهدارنده تقریبا ً ۱۰ تا ۳۰ درصد، در کاربردهای صنعتی بر پایه حلال ۵ تا ۱۵ درصد و در سیستم های رزین بر پایۀ آب ۵ تا ۱۰ درصد است.

زینک کرومات

رنگدانه زرد ۳۶

پتاسیم زینک کرومات   K۲CrO۴ . ۳ZnCrO۴ . Zn(OH)۲

تتروکسی کرومات      ZnCrO۴ ۴Zn(OH)۲

زینک کرومات کارآمدترین رنگدانه ضدخوردگی است. این ترکیب به شیوه ای گوناگون مانع خوردگی می شود. از آنجا که زینک کرومات به مقدار جزئی در آب محلول است، هنگامی که روی سطح فلزی جذب سطحی شود یون کرومات آزاد می کند و سپس یونهای آهن اکسید شده و منجر به تشکیل فیلم مقاوم آهن اکسید و کاهش یون کرومات می شود. آهن اکسید تشکیل شده در تماس نزدیک با فلز است و کاملا ً با تشکیل رنگ آهن که توده ای اسفنجی است تفاوت دارد. به دلیل طبیعت بازی روی پتاسیم کرومات، خنثی سازی اسید را تسریع شده، بنابراین خوردگی را به تأخیر می اندازد. هنگامی که آستر حکاکی (محلول الکلی فسفریک اسید و یک محلول پاشیده ای از تتروکسی زینک کرومات در محلول الکلی پلی وینیل بوتیرال) روی فولاد به کار برده می شود پوشش فسفات روی با چسبندگی قوی با آهن اکسید تشکیل می شود. یون کرومات برای اثرناپذیرسازی passivation سطح در آند مناسب است. کمپلکس کرومیک فسفات با پلی وینیل بوتیرال تشکیل می شود که از طریق شبکه ای شدن باعث نامحلول شدن رزین شده و به طور مؤثری سطح را می پوشاند. عمل سه گانه فسفاتی کردن، اثرناپذیرسازی و پوشاندن بهتری نتیجه را در حفاظت سطح و آماده سازی آن برای پوشش دهی بعدی دارد. از وجود فلزات سنگین باید پرهیز شود، زیرا آنها مزاحم تشکیل کمپلکس بوتیرال می شوند.

اخیرا  زینک کرومات، کلسیم و استرونیسم در طبقه بندی ترکیبات سمی و سرطان زا قرار می گیرند.

زینک کرومات در سه نوع مختتلف عرضه می شوند:

نوع اول:

زینک کرومات پتاسیم به علت داشتن ناخالصی معمولا ً برای استفاده در رنگ های آستری فلزی مناسب نیست

نوع دوم:

زینک کرومات پتاسیم با فرمول تقریبی  ZnCrO۴ , K۲CrO۴ Zn(OH)۲

اندکی از کرومات های محلول را در خود دارد اما بقیه ناخالصی ها آزاد است. یک رنگدانه زرد متمایل به سبز است، قدرت پوشش آن کم، سنگینی ویژۀ آن حدود ۳/۵- ۳/۴ و میزان جذب روغن آن حدود ۱۸ – ۱۴ است. در اسیدهای معدنی به راحتی حل می شود و با اکثر اسیدهای آلی واکنش می کند. کاربرد اصلی این رنگدانه در ساخت رنگ های آستری فلزی است (آهن و آلیاژهای آهن) در آستری های دارای این پیگمنت معمولا ً مقداری اکسید آهن قرمز هست تا قدرت پوشش آستری را افزایش دهد. گمان می رود که خاصیت حفاظتی آستری های تهیه شده از این پگمنت ناشی از وجود کرومات محلول در فیلم آستریها باشد. سطح قطعات آلومینیومی رنگ نشده را لایه چسبنده ای از اکسید آلومینیوم می پوشاند که این لایه موجب حفاظت سایر قسمت ها در مقابل خوردگی می گردد. هرگاه آستریهای اولیه ای که حاوی رنگدانه زینک کرومات می باشد بر روی این گونه سطوح اعمال شوند خاصیت اکسیدکنندگی کرومات باعث تقویت لایۀ اکسید آلومینیوم و در نتیجه جبران صدمات وارده بر آن می شود.

نوع سوم:

تترا اکسی زینک کرومات  ZnCrO۴ , ۴Zn(OH)۲.

که مقداری کرومات محلول در خود دارد، اما ناخالصی دیگری ندارد. مانند نوع دوم از قدرت پوشش و قدرت رنگ دهی کم برخوردار است. در اغلب اسیدهای معدنی و تعدادی از اسیدهای آلی انحلال پذیر است و مقداری از کرومات های محلول در آب همراه خود دارد. مقدار آن بسیار کم است برای کربرد در رنگ های آستری مناسب نیست. در حال حاضر از این پیگمنت بیشتر در رنگ های بر پایه رزین پلی وینیل بوتیرال که در الکل محلول است استفاده می شود افزودن اسید فسفریک، خطوط (خط خط های) سیاه تزئینی بر روی رنگ ایجاد می کند.

فروش زینک فسفات

فروش زینک داست

فروش زینک کرومات

فروش استرانسیم کرومات

زینک فسفات

برای اطلاع از قیمت پیگمنت ضد خوردگی با ما در تماس باشید.

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

به این محصول نیاز دارید ؟

از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال کنید

مطالب مرتبط

مواد شیمیایی ساختمان

آب بند کننده پلیمری دوجزئی

واترپروف کننده مخازن آب و ترمیم کننده سطوح مخازن واستخرها میباشد که با اجرای روکشی ظریف بر این سطوح میتوان سطح مورد نظر را واترپروف نموده و درزها و ترکهای احتمالی، حتی موئی را پوشاند. آب بند کننده پلیمری دو جزئی بر پایه پلیمرهای مصنوعی و معدنی تولید شده و بصورت دو جزئی عرضه میگردد.

پیگمنت فلزی
پیگمنت

پیگمنت فلزی

فروش پودر آلومینیوم (آکلیل نقره ای) ۱۹۴۰ ولفانگ آلمان با سایز ۹ میکرون جهت کاربرد بتن سبک، رنگهای پودری،رنگهای مایع، اشیای تزئینی و لوازم آرایشی بهداشتی. فروش پودر آلومینیوم (آکلیل نقره ای) ۱۹۳۰ ولفانگ آلمان با سایز ۲۵ میکرون جهت کاربرد بتن سبک، رنگهای پودری،رنگهای مایع، اشیای تزئینی و لوازم آرایشی بهداشتی. فروش پودر مسی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن